گروه پرسش متفرقه
کدرهگیری 2230
تاریخ ثبت 1439/02/15
کیفیت مقابله حضرت حجت با اعداء

با سلام. لطفا بفرمائيد ،حضرت كه ظهور مي كنند آيا جنگهايي كه صورت مي گيرد با استفاده از سلاحهاي امروزي است يا با استفاده از شمشير است؟
هوالعلیم
ظاهرا با همین سلاحهای متعارف است.