پرسش و پاسخ های مربوط به مقابله با اعداء

تعداد: 1
پرسش: کیفیت مقابله حضرت حجت با اعداء

کد: 2230گروه: متفرقه
با سلام. لطفا بفرمائيد ،حضرت كه ظهور مي كنند آيا جنگهايي كه صورت مي گيرد با استفاده از سلاحهاي امروزي است يا با استفاده از شمشير است؟
هوالعلیم
ظاهرا با همین سلاحهای متعارف است.