گروه پرسش احکام
کدرهگیری 2233
تاریخ ثبت 1439/02/15
انگشتر

سلام علیکم، آیا گذاشتن انگشتر در جیب در زمان استفاده از دستشویی کراهت دارد؟
هوالعلیم
خیر