سخنرانیهای مربوط به انگشتر

تعداد: 1

صوتهای مربوط به انگشتر

تعداد: 2

پرسش و پاسخ های مربوط به انگشتر

تعداد: 3
پرسش: انگشتر در دست چپ

کد: 2235گروه: احکام
سلام علیکم. اگر کسی در دست راستش انگشتر باشد، و انگشتری را در دست چپ خود بکند آیا این کار حرام است؟
هوالعلیم
خلاف سنّت است ولی حرام نیست.
پرسش: انگشتر به دست چپ کردن

کد: 2234گروه: احکام
بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم
نظر شما درباره ي به دست چپ كردن انگشتر حلقه و يا انگشترهاي زينتي براي خانمها چيست؟
باتشکرفراوان.
هوالعلیم
بهتر است دست راست باشد.
پرسش: انگشتر

کد: 2233گروه: احکام
سلام علیکم، آیا گذاشتن انگشتر در جیب در زمان استفاده از دستشویی کراهت دارد؟
هوالعلیم
خیر