گروه پرسش اجتماعی
کدرهگیری 2261
تاریخ ثبت 1439/02/15
جادوگری

با سلام .چگونگی جادوگریهای افراد خارجی توضیح دهید.
هوالعلیم
در جادو و سحر، فرقی بین مسلمان و غیر مسلمان نیست.