گروه پرسش اجتماعی
کدرهگیری 2262
تاریخ ثبت 1439/02/15
چشم زخم

بسم اللَه الرحمن الرحیم ایا چشم زخم و جادو و بخت بستن سندیت دینی دارد؟
هوالعلیم
بلی چنین مسئله ای وجود دارد.