گروه پرسش احکام
کدرهگیری 2345
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیا ورزش های رزمی اشکال دارد ؟

ایا ورزش های رزمی اشکال دارد {دفاع شخصی} ؟

هوالعلیم

خیر