گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 473
تاریخ ثبت 1439/02/15
توبه و اعاده نماز قضا

lمن امسال به سفر حج رفتم و توبه کردم
1 چطور بفهمم که خدا توبه ی من را پذیرفته و گناهانم بخشیده شده است؟
2 اگر گناهانم بخشیده شده است آیا خواندن نماز های قضا لازم است؟
هو العلیم
1ـ همین که از کار های گذشته نادم شدید دلیل بر اینست که خداوند شما را مورد عفو خویش قرار داده است
2ـ بله نماز ها را کم کم قضا کنید.