2

مصاحباتی در رابطه با شخصیت عارف کامل حضرت حاج سید هاشم حداد(۲)

4331
مشاهده متن

پدیدآورآیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

گروهطرح مبانی اسلام

مجموعهنفحات انس

تاریخ 1415/04/05

جلسه‌های مجموعه (3 جلسه)

توضیحات

1 شدت اهتمام وتوجه مرحوم قاضی رضوان اللَه علیه نسبت مرحوم حداد. 2 مسئله جمعیت خاطر از مهمترین مسائل در راه تربیت وسیر وسلوک الهی بشمار می آید. 3 حقیقت تشیع به وجود امام زمان علیه السلام زنده است. 4 رسیدن به مقام توحید و لقاء پروردگار بدون ولایت ائمه معصومین سلام اللَه علیهم امکان پذیر نمی باشد. 5 انسان حقیقت توحید پروردگار و ولایت امام علیه السلام را باید در وجود خویش بنگرد و به آن دست یابد. 6 معنای حقیقت وحدت وجود 7 کلمات و سخنان عرفاء و اولیاءالهی بر محوریّت توحید و خالی از جاذبه های دنیوی و اخروی می باشد. 8 مرحوم حداد رضوان اللَه علیه حقیقت توحید ذات پروردگار متعال را بی پیرایه وبدون زر و زیور معرفی می کردند. 9 مرحوم حداد رضوان اللَه علیه در بیان حقائق عالم وجود از مرتبۀ توحید ذات پروردگار متعال تنزّل نمی کرد. 10 مسئله اساسی در مکتب عرفان معرفت وشناخت حقیقی مقام امام علیه السلام و ولایت می باشد.
/0
پی دی اف پی دی اف موبایل ورد صوت