مبانی اسلام

نفحات انس (تعداد جلسات: 3)

سخنران آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

توضیحاتصوت مجموعه بیانات حضرت آیة اللَه حاج سیّد محمّد محسن حسینی طهرانی ـ حفظه اللَه ـ که در رابطه با شخصیّت عارف کامل حضرت حاج سیّد هاشم حدّاد ـ قدّس اللَه نفسه الزّکیه ـ ایراد فرمودند. اهمّ مطالب این سخنرانی ها عبارتند از: دیدگاه و بینش مرحوم حدّاد و اولیای الهی در ارتباط با سیّدالشّهداء علیه السّلام و واقعۀ کربلا، حقیقت مقام امام علیه السّلام و ولیّ کامل الهی، کیفیّت علم امام علیه السّلام نسبت به حقایق وجود، حقیقت توسّل از دیدگاه عرفای باللَه، عدم تفاوت بین حضور و غیبت امام علیه السّلام در مکتب عرفان، بیان مطالبی بدیع از سیرۀ مرحوم حدّاد و عرفای الهی همچون مرحوم قاضی رضوان اللَه علیهما.

تاریخ سخنرانی 1415/03/10

توضیحات1 درک مقام و مراتب کمالی مرحوم حداد از دائره فکر و طاقت بشری خارج است. 2 دیدگاه حضرت استاد طهرانی راجع به شخصیت ومقامات مرحوم حداد رضوان اللَه علیه. 3 کیفیت آشنایی وملاقات حضرت استاد طهرانی با مرحوم حداد رضوان اللَه علیه. 4 اهمیت جایگاه علم واجتهاد دردیدگاه عرفاء باللَه. 5 دیدگاه و بینش مرحوم حداد و اولیای الهی درارتباط با سید الشهداء علیه السلام و واقعه کربلا. 6 عینیّت حقیقت مقام ولایت وتوحید پروردگار متعال. 7 حقیقت مقام امام علیه السلام و ولیّ کامل الهی. 8 حقیقت توسل از دیدگاه عرفاءالهی وکیفیت انفتاح تجلیات ذاتیه برای مرحوم حداد رضوان اللَه علیه. 9 بیان احوالات مرحوم حداد در هنگام تلاوت قرآن و اقامه نماز . 10 چگونه مرحوم حداد رضوان اللَه علیه مظهر حقیقت لا هو الا هو می باشند. 11 جمع بین مقام وحدت وکثرت در رفتار و منش اولیاءالهی. 12 کیفیت احاطه واشراف مرحوم حداد و اولیاءالهی نسبت به حقایق عالم وجود. 13 اجرای حقیقت مشیت وتقدیر الهی بدست ائمه معصومین علیهم السلام و اولیاءالهی. 14 کیفیت تجلی حقیقت ولایت واسماء و صفات پروردگار در ائمه معصومین علیهم السلام و اولیاءالهی.

تاریخ سخنرانی 1415/04/05

توضیحات1 شدت اهتمام وتوجه مرحوم قاضی رضوان اللَه علیه نسبت مرحوم حداد. 2 مسئله جمعیت خاطر از مهمترین مسائل در راه تربیت وسیر وسلوک الهی بشمار می آید. 3 حقیقت تشیع به وجود امام زمان علیه السلام زنده است. 4 رسیدن به مقام توحید و لقاء پروردگار بدون ولایت ائمه معصومین سلام اللَه علیهم امکان پذیر نمی باشد. 5 انسان حقیقت توحید پروردگار و ولایت امام علیه السلام را باید در وجود خویش بنگرد و به آن دست یابد. 6 معنای حقیقت وحدت وجود 7 کلمات و سخنان عرفاء و اولیاءالهی بر محوریّت توحید و خالی از جاذبه های دنیوی و اخروی می باشد. 8 مرحوم حداد رضوان اللَه علیه حقیقت توحید ذات پروردگار متعال را بی پیرایه وبدون زر و زیور معرفی می کردند. 9 مرحوم حداد رضوان اللَه علیه در بیان حقائق عالم وجود از مرتبۀ توحید ذات پروردگار متعال تنزّل نمی کرد. 10 مسئله اساسی در مکتب عرفان معرفت وشناخت حقیقی مقام امام علیه السلام و ولایت می باشد.

تاریخ سخنرانی 1415/06/07

توضیحات1 عارف و ولی کامل الهی از مقام توحید ذات پروردگار متعال به مسائل مادون تنزّل نمی کند. 2 توضیحی راجع به حقیقت مقام ولایت و مقام احدیت و واحدیت ذات پروردگار متعال. 3 اتصال و اتحاد حقیقت وجود مرحوم حداد و اولیاءالهی با وجود و حقیقت ولایت ائمه اطهار علیهم السلام . 4 استعمال و بکار بردن عباراتی که اختصاص به ائمه معصومین علیهم السلام و مقام ولایت مطلقه ایشان دارد نسبت به سایر افراد خلاف فرهنگ تشیّع و اسلام می باشد. 5 مرحوم حداد و اولیاءالهی همواره افراد را به سمت توحید پروردگار متعال و حقیقت ولایت فرا می خواندند.