کتاب صوتی

کتاب صوتی نور ملکوت قرآن - ج4 (تعداد فایل ها: 24)

پدیدآور علامه آیت‌اللَه سید محمدحسین حسینی طهرانی

توضیحاتجلد چهارم مجموعۀ «نور ملکوت قرآن» از آثار ماندگار مرحوم علامه آیة‌الله حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی قدّس‌سرّه بوده که پیرامون جنبۀ «عمومیت، اصالت و واسعیت قرآن» با قلمی روان و بیانی سلیس به رشتۀ تحریر درآمده است. 
مهم‌ترین مطالب این مجلّد: 
• دعوت قرآن به تفکر در اشیاء خارج، و مصنوعات خداوند 
• قرآن و سیر آفاقی 
• بحث دربارۀ اصل خلقت انسان در قرآن 
• علوم مادیه و طبیعیه تا حدی که موجب کمال انسان است شرافت دارد 
• دستورات اخلاقی قرآن، بشریت را به اعلا درجه از توحید می‌رساند 
• عرفان یا فلسفه و حکمت،‌ یگانه راهگشای حل مسائل توحید  
• مزیّت زبان عربی و سبب نزول قرآن به لسان عربی 
• غلبۀ زبان انگلیسی، معلولِ غلبۀ استعمار انگلیس است 
• افتخار به نژاد و ملّیّت مذموم است، زیرا نژاد اختیاری نیست 
• زنده‌کردن لغات فارسی باستانی، برگشت از تعالیم قرآن است 
• لزوم تکلم به زبان عربی برای جمیع مسلمین 
• نامۀ شهید مطهری دربارۀ شناخت هویت دکتر شریعتی 
• اعلمیت به قرآن، میزان اعلمیت در اسلام 
• کیفیت جمع‌آوری قرآن در زمان رسول‌الله 
• ضرورت کتابت قرآن، طبق موازین متقدّمین  
• نقد و بررسی حجّیّت و اعتبارِ تورات و انجیلِ فعلی 
• بحثی دربارۀ اعتبار انجیل برنابا 
• لغات و اصطلاحات بدیع قرآنی 
• حجّیّت سنّت، در قوّۀ حجّیّت قرآن  
• اثبات تواتر قرائات قرآن و نقد و بررسی نظریه مخالفین تواتر

توضیحاتبحث هشتم: سیر قرآن در آیات آفاقی و عظمت اخلاق قرآن - صفحه (001 ـ 021)

توضیحاتبحث هشتم: سیر قرآن در آیات آفاقی و عظمت اخلاق قرآن - صفحه (021 ـ 046)

توضیحاتبحث هشتم: سیر قرآن در آیات آفاقی و عظمت اخلاق قرآن - صفحه (046 ـ 065)

توضیحاتبحث هشتم: سیر قرآن در آیات آفاقی و عظمت اخلاق قرآن - صفحه (065 ـ 084)

توضیحاتبحث نهم: بحث عربیّت و إعجاز قرآن‌ - صفحه (085 ـ 107)

توضیحاتبحث نهم: بحث عربیّت و إعجاز قرآن‌ - صفحه (108 ـ 128)

توضیحاتبحث نهم: بحث عربیّت و إعجاز قرآن‌ - صفحه (129 ـ 151)

توضیحاتبحث نهم: بحث عربیّت و إعجاز قرآن‌ - صفحه (151 ـ 169)

توضیحاتبحث نهم: بحث عربیّت و إعجاز قرآن‌ - صفحه (170 ـ 189)

توضیحاتبحث دهم: عظمت و اصالت قرآن کریم - صفحه (191 ـ 217)

توضیحاتبحث دهم: عظمت و اصالت قرآن کریم - صفحه (217 ـ 235)

توضیحاتبحث دهم: عظمت و اصالت قرآن کریم - صفحه (235 ـ 255)

توضیحاتبحث دهم: عظمت و اصالت قرآن کریم - صفحه (255 ـ 277)

توضیحاتبحث دهم: عظمت و اصالت قرآن کریم - صفحه (277 ـ 304)

توضیحاتبحث یازدهم: قاطعیّت و واسعیّت قرآن عظیم‌ - صفحه (305 ـ 328)

توضیحاتبحث یازدهم: قاطعیّت و واسعیّت قرآن عظیم‌ - صفحه (328 ـ 348)

توضیحاتبحث یازدهم: قاطعیّت و واسعیّت قرآن عظیم‌ - صفحه (348 ـ 371)

توضیحاتبحث یازدهم: قاطعیّت و واسعیّت قرآن عظیم‌ - صفحه (372 ـ 394)

توضیحاتبحث دوازدهم: غیر قابل تبدیل بودن و عمومیّت قرآن مجید - صفحه (395 ـ 414)

توضیحاتبحث دوازدهم: غیر قابل تبدیل بودن و عمومیّت قرآن مجید - صفحه (415 ـ 434)

توضیحاتبحث دوازدهم: غیر قابل تبدیل بودن و عمومیّت قرآن مجید - صفحه (434 ـ 452)

توضیحاتبحث دوازدهم: غیر قابل تبدیل بودن و عمومیّت قرآن مجید - صفحه (453 ـ 478)

توضیحاتبحث دوازدهم: غیر قابل تبدیل بودن و عمومیّت قرآن مجید - صفحه (479 ـ 502)