روح مجرد - جلسه4

پدیدآور علامه آیة اللَه سید محمد حسین حسینی طهرانی

توضیحاتبخش نخستین: مقدّمه تشرّف و توفیق به محضر و ملازمت حضرت حدّاد از صفحه (40 ـ 63)