کتاب صوتی روح مجرد - جلسه5

پدیدآور علامه آیت‌اللَه سید محمدحسین حسینی طهرانی

توضیحاتبخش دومین: سفر اوّل حقیر به أعتاب عالیات در سنه ١٣٨١ هجریه قمریه بغیر از سفر بیت اللَه الحرام‌ از صفحه (65 ـ 87)