کتاب صوتی نگرشی بر مقاله بسط و قبض تئوریک شریعت دکتر عبد الکریم سروش - جلسه12

پدیدآور علامه آیت‌اللَه سید محمدحسین حسینی طهرانی

توضیحاتإشكال هفتم: برهان علّامه طباطبائى در استناد علل طبیعى به علل مجرّده - صفحه (217 ـ 236)