کتاب صوتی روح مجرد - جلسه32

پدیدآور علامه آیت‌اللَه سید محمدحسین حسینی طهرانی

توضیحاتبخش یازدهم: سفر نهم و دهم حقیر به أعتاب عالیات در سنه ١٣٩٥ و سنه ١٣٩٦ هجریه قمریه‌ از صفحه (591 ـ 607)