رساله لب اللباب در سیر و سلوک أولی الألباب - جلسه3

پدیدآور علامه آیة اللَه سید محمد حسین حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1435/03/18

توضیحاتمعرفت اجمالى و طرح کُلّى سلوک إلى اللَه‌ از صفحه‌ (19ـ53)