معاد شناسی ج5 - جلسه5

پدیدآور علامه آیة اللَه سیّد محمد حسین حسینی طهرانی

توضیحاتمجلس سى‌ام: قیامت در عرض عالم نیست بلكه بر آن احاطه دارد از صفحه (147-177)