کتاب صوتی نگرشی بر مقاله بسط و قبض تئوریک شریعت دکتر عبد الکریم سروش - جلسه15

پدیدآور علامه آیت‌اللَه سید محمدحسین حسینی طهرانی

توضیحاتإشكال نهم:‌ فطرت، راه تكوینى كمال؛ و أحكام فطرى رساننده به كمالند - صفحه (279 ـ 299)