نور ملکوت قرآن - ج1 - جلسه18

پدیدآور علامه آیة اللَه سید محمد حسین حسینی طهرانی

توضیحاتبخش سوم بحث سوم: احكام قرآن منطبق بر حقّ، و جاودانى است - صفحه (359 ـ 387)