رساله نکاحیه - جلسه3

پدیدآور علامه آیة اللَه سید محمد حسین حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1439/08/20

توضیحاتبخش نخست: در تفسیر آیه: وَ لا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَ‌ - صفحه (9 ـ 35)