ولایت فقیه در حکومت اسلام ج1 - جلسه7

پدیدآور علامه آیة اللَه سید محمد حسین حسینی طهرانی

توضیحاتولایت فقیه ج۱ - درس پنجم: ولایت معصوم عین ولایت خداست؛ و هیچ اختلاف در مصادیق آن معقول نیست