اسرار ملکوت ج1 - جلسه14

پدیدآور آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتاسرار ملکوت ج۱ - مجلس هفتم: وجوب اطاعت از امام معصوم علیه السّلامدر همۀ ابعاد و شئون انسان - صفحه (228 ـ 245)