اسرار ملکوت ج2 - جلسه2

پدیدآور آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1440/06/21

توضیحاتاسرار ملکوت ج۲ - مجلس نهم : عدم کفایت اشتغال به علوم ظاهری و متعارف در تحصیل مراتب یقین و کمال - صفحه (21 ـ 47)