اسرار ملکوت ج2 - جلسه15

پدیدآور آیة اللَه سیّد محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتاسرار ملکوت ج۲ - مجلس یازدهم : خصوصیّات عارف واصل - صفحه (365 ـ 398)