کتاب صوتی اسرار ملکوت ج2 - جلسه14

پدیدآور آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

توضیحاتاسرار ملکوت ج۲ - مجلس یازدهم : خصوصیّات عارف واصل - صفحه (337 ـ 364)