کتاب صوتی اسرار ملکوت ج3 - جلسه11

پدیدآور آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

توضیحاتاسرار ملکوت ج۳ - مجلس ١٦ : وظیفۀ سالک إلی اللَه در صورت عدم وجود وصیّ ظاهر - صفحه (204 ـ 225)