کتاب صوتی نگرشی بر مقاله بسط و قبض تئوریک شریعت دکتر عبد الکریم سروش - جلسه1

پدیدآور علامه آیت‌اللَه سید محمدحسین حسینی طهرانی

توضیحاتنگرشی بر مقاله بسط و قبض تئوریک شریعت دکتر عبد الکریم سروش - معرفی کتاب