نگرشی بر مقاله بسط و قبض تئوریک شریعت دکتر عبد الکریم سروش - جلسه1

پدیدآور علامه آیة اللَه سید محمد حسین حسینی طهرانی

توضیحاتنگرشی بر مقاله بسط و قبض تئوریک شریعت دکتر عبد الکریم سروش - معرفی کتاب