کتاب صوتی نگرشی بر مقاله بسط و قبض تئوریک شریعت دکتر عبد الکریم سروش - جلسه9

پدیدآور علامه آیت‌اللَه سید محمدحسین حسینی طهرانی

توضیحاتإشكال چهارم: إعراض روشنفكران از مبانى اسلامى، در اثر فرهنگ خارجى إشكال پنجم: مجاز و استعاره قرآن، عین صدق و بلاغت است - صفحه (141 ـ 166)