افق وحی - جلسه8

پدیدآور آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتافق وحی - فصل دوّم: حقیقت علم و ادراک - صفحه (140 ـ 157)