افق وحی - جلسه10

پدیدآور آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتافق وحی - فصل دوّم: حقیقت علم و ادراک - صفحه (174 ـ 192)