افق وحی - جلسه13

پدیدآور آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتافق وحی - فصل سوّم: حقیقت وحی و الهام - صفحه (229 ـ 246)