افق وحی - جلسه15

پدیدآور آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتافق وحی - فصل سوّم: حقیقت وحی و الهام - صفحه (262 ـ 284)