افق وحی - جلسه18

پدیدآور آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1441/03/18

توضیحاتافق وحی - فصل چهارم: بررسی مطالب مطرح شده از طرفین - صفحه (321 ـ 336)