عید غدیر - جلسه9

سخنران آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1433/12/19