تفسیر آیه نور - جلسه3

سخنران علامه آیت‌اللَه سید محمدحسین حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1396/07/03

توضیحاتعلّت اختلاف در وجود خداوند. منزّهه و مشبّهه هر دو اشتباه می‌کنند. در معنا و تفسیر واحدیّت و أحدیّت حضرت حق. در بطلان مکتب حلول و اتّحاد. بررسی دو مکتب اشاعره و معتزله. ادلّۀ بطلان مسلک معتزله. ادلّه بطلان مسلک أشاعره. بحثی پیرامون مختار بودن انسان در افعال و کردار. بحثی پیرامون مکتب ادراک. علم فلسفه و حکمت مثل علم ریاضی غیر قابل انکار است. بحثی پیرامون مکتب وجدان و عرفان. آرامش انسان منحصر در ارتباط قلبی او با خداست.