سخنران آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1430/04/09

توضیحاتکرمان : تحلیل و بررسی کیفیت ارتباط ائمه با شیعیان از زمان موسی بن جعفر