عنوان بصری ادامه بحث حجیت فعلی ولی الهی

مدت زمان
197

عدم امکان توصیف مقام و مرتبه اولیاء الهی - عنوان بصری - ادامه بحث حجیت فعلی ولی الهی - ج197 - آیت‌ الله سید محمد محسن طهرانی

سخنرانآیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

توضیحاتبیانات حضرت ایت اللَه طهرانی در ادامه مبحث حجیت فعل اولیاء الهی به طور مطلق