عنوان بصری ادامه بحث حجیت فعلی ولی الهی

مدت زمان
197

عدم امکان توصیف مقام و مرتبه اولیاء الهی

سخنرانآیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتبیانات حضرت ایت اللَه طهرانی در ادامه مبحث حجیت فعل اولیاء الهی به طور مطلق