مبانی اسلام عید غدیر

مدت زمان
9

غدیر ۱۴۳۳: پیام غدیر در غلبه عقل بر احساسات

سخنرانآیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی