مبانی اسلام

مدت زمان

اهمیت توجه سالک به خود و رفتار و مسائل خود (کرج)

سخنرانآیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتکرج : اهمیت توجه سالک به خود و رفتار و مسائل خود