مبانی اسلام

مدت زمان

فتح باب به سوی پروردگار متعال به واسطۀ تسلیم و تواضع در قبال حق

سخنرانآیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتاسفار 790 :‌فتح باب به سوی پروردگار متعال به‌واسطۀ تسلیم و تواضع در قبال حق -