مبانی اسلام

مدت زمان

بررسی مسئلۀ نوروز و اثبات جعلی بودن روایت معلّی بن خنیس - مبانی اسلام - آیة اللَه سید محمد محسن طهرانی

سخنرانآیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتاسفار 775 : بررسی مسئلۀ نوروز و اثبات جعلی بودن روایت معلّی بن خنیس -