مبانی اسلام جایگاه اهل علم

مدت زمان

رسالت زمامداران دین در هدایت خلق (کرمان) - مبانی اسلام - جایگاه اهل علم - آیة اللَه سید محمد محسن طهرانی

سخنرانآیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتکرمان : رسالت زمامداران دین در هدایت خلق