مبانی اسلام جایگاه اهل علم

مدت زمان

رسالت زمامداران دین در هدایت خلق (کرمان)

سخنرانآیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتکرمان : رسالت زمامداران دین در هدایت خلق