مبانی اسلام جایگاه اهل علم

مدت زمان

رسالت زمامداران دین در هدایت خلق (کرمان) - مبانی اسلام - جایگاه اهل علم - آیت‌ الله سید محمد محسن طهرانی

سخنرانآیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

توضیحاتکرمان : رسالت زمامداران دین در هدایت خلق