مبانی اسلام

مدت زمان

اهمیت و ضرورت فکر صائب و یقین قاطع برای سالکین راه خدا

سخنرانآیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتقم:‌ اهمیت و ضرورت فکر صائب و یقین قاطع برای سالکین راه خدا -