مبانی اسلام

مدت زمان

اهمیت و ضرورت فکر صائب و یقین قاطع برای سالکین راه خدا - مبانی اسلام - آیة اللَه سید محمد محسن طهرانی

سخنرانآیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتقم:‌ اهمیت و ضرورت فکر صائب و یقین قاطع برای سالکین راه خدا -