برگزیده‌ها اسرار عاشورا از نگاه اهل معرفت - محرم الحرام 1442

تاریخ سخنرانی 1442/01/05مدت زمان
6

شب ششم: علل جاودانگی واقعه عاشورا - برگزیده‌ها - اسرار عاشورا از نگاه اهل معرفت - محرم الحرام 1442 - بخش6 - آیة اللَه سید محمد محسن طهرانی

سخنرانآیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتبرگزیده ای از شرح حدیث عنوان بصری جلسه 184

*پرده‌برداشتن علامۀ طهرانی از اسرار واقعۀ عاشورا در کتاب روح مجرد
* حقیقت ابتهاج مرحوم حداد در دهۀ عاشورا و بیان حالات ایشان
* ظهور و تجلّیِ همۀ اسماء و صفات کلیۀ خداوند متعال در روز عاشورا
* از خدا امام حسین را بخواهید و از امام حسین خ...