گروه پرسش تربیتی
کدرهگیری 2022
تاریخ ثبت 1439/02/15
نامگذاری فرزند

سلام! آيا نامگذاری پسر به اسامی که عرب آنها را برای جنس مؤنث استفاده میکند یا بالعکس اشکال دارد؟ مثلا عرب عطیه را برای مذکر استفاده میکند اما در ایران برای مؤنث استفاده میشود. با تشکر!
هوالعلیم
اشکال ندارد.