گروه پرسشتربیتی
کدرهگیری 2080
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

کیفیت معاشرت علامه طهرانی با افراد مختلف


به نظر میرسد نحوه برخورد و معاشرت مرحوم علامه با اهل علم و تحصیل کردگان دانشگاهی و اطبا ، با عوام از شاگردان ایشان متفاوت بوده است ، ایا این مسئله صحیح است ؟ اگر صحیح است چرا این تفاوت را در نظر می گرفتند ؟
هوالعلیم
مرحوم علامه رضوان اللَه علیه با هر فرد به میزان سعه شخصیتی و استعداد نفسانی او برخورد می نمودند بنظر می رسد این مطلب از مرحوم علامه صحیح نباشد.