پرسش و پاسخ های مربوط به کیفیت معاشرت

تعداد: 1
پرسش: کیفیت معاشرت علامه طهرانی با افراد مختلف

کد: 2080گروه: تربیتی
به نظر میرسد نحوه برخورد و معاشرت مرحوم علامه با اهل علم و تحصیل کردگان دانشگاهی و اطبا ، با عوام از شاگردان ایشان متفاوت بوده است ، ایا این مسئله صحیح است ؟ اگر صحیح است چرا این تفاوت را در نظر می گرفتند ؟
هوالعلیم
مرحوم علامه رضوان اللَه علیه با هر فرد به میزان سعه شخصیتی و استعداد نفسانی او برخورد می نمودند بنظر می رسد این مطلب از مرحوم علامه صحیح نباشد.