گروه پرسشحکمت وفلسفه
کدرهگیری 2203
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی