موضوعات مرتبط

دین

پرسش و پاسخ های مربوط به تضاد دین با فلسفه

تعداد: 1
پرسش: ایا دین با فلسفه تضادی دارد

کد: 2203گروه: حکمت وفلسفه
چرا خیلی از علما و مراجع فلسفه را در تضاد با علوم اهل بیت می بینند؟

هوالعلیم

بنده نیز همین سؤال را دارم و تا کنون پاسخی مستدلّ برای آن نشنیده ام.