گروه پرسش اجتماعی
کدرهگیری 2251
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیا جادو و چشم زخم حقیقت دارد؟

آیا جادو و چشم زخم حقیقت دارد؟
هوالعلیم
بلی